XD05BTL - Những năm tháng ở giảng đường BKU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Phần mềm Storm Water Management Model

Go down

default Phần mềm Storm Water Management Model

Bài gửi by The angel of death Fri Jan 25, 2008 5:59 pm

SWMM (Storm Water Management Model) ñöôïc xaây döïng ôû hai tröôøng ñaïi hoïc San Phansico vaø Florida (Myõ) do cô quan baûo veä moâi tröôøng Hoa Kyø (EPA) xaây döïng töø naêm 1971-1999 ñeå moâ phoûng chaát vaø löôïng nöôùc cuûa löu vöïc thoaùt nöôùc ñoâ thò vaø tính toaùn quaù trình chaûy traøn töø moãi löu vöïc boä phaän ñeán cöûa nhaän nöôùc cuûa noù.


Moâ hình quaûn lyù nöôùc möa SWMM laø 1 moâ hình toaùn hoïc toaøn dieän, duøng ñeå moâ phoûng khoái löôïng vaø tính chaát doøng chaûy ñoâ thò do möa vaø heä thoáng coáng thoaùt nöôùc thaûi chung. Moïi vaán ñeà veà thuyû vaên ñoâ thò vaø chu kyø chaát löôïng ñeàu ñöôïc moâ phoûng, bao goàm doøng chaûy maët vaø doøng chaûy ngaàm, vaän chuyeån qua maïng löôùi heä thoáng tieâu thoaùt nöôùc, hoà chöùa vaø khu xöû lyù.


Moâ hình SWMM moâ phoûng caùc daïng möa thöïc teá treân cô sôû löôïng möa (bieåu ñoà quaù trình möa haøng naêm) vaø caùc soá lieäu khí töôïng ñaàu vaøo khaùc cuøng vôùi heä thoáng moâ taû (löu vöïc, vaän chuyeån, hoà chöùa / xöû lyù) ñeå döï ñoaùn caùc trò soá chaát löôïng vaø khoái löôïng doøng chaûy.


Được sửa bởi Nguyễn Minh Bằng ngày Fri Apr 04, 2008 5:28 pm; sửa lần 1.
The angel of death
The angel of death
Administrator
Administrator

Nam
Tổng số bài gửi : 367
Age : 35
Đến từ : Địa ngục
Registration date : 28/08/2007

Về Đầu Trang Go down

default Re: Phần mềm Storm Water Management Model

Bài gửi by The angel of death Fri Jan 25, 2008 6:09 pmĐược sửa bởi Nguyễn Minh Bằng ngày Fri Apr 04, 2008 5:30 pm; sửa lần 1.
The angel of death
The angel of death
Administrator
Administrator

Nam
Tổng số bài gửi : 367
Age : 35
Đến từ : Địa ngục
Registration date : 28/08/2007

Về Đầu Trang Go down

default Re: Phần mềm Storm Water Management Model

Bài gửi by The angel of death Sun Apr 06, 2008 11:05 am

The angel of death
The angel of death
Administrator
Administrator

Nam
Tổng số bài gửi : 367
Age : 35
Đến từ : Địa ngục
Registration date : 28/08/2007

Về Đầu Trang Go down

default Re: Phần mềm Storm Water Management Model

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết